آگهی مزایده گوساله نر قطع شیر و پای پروار، تلیسه و گاو شیری

شرکت کشت و صنعت فردوس در نظر دارد تعدادی از گوساله نر قطع شیر و پای پروار ، تلیسه و گاو شیری خود را به صورت مزایده به فروش برساند، متقا...

ادامه مطلب