مزایده گوساله نر پای پروار و پروار، تلیسه و گاو شیری سمینتال نوبت دوم

شرکت کشت و صنعت فردوس در نظر دارد تعدادی از گوساله نر پای پروار و پروار ، تلیسه و گاو شیری سمینتال خود را به صورت مزایده به فروش برسا...

ادامه مطلب

مزایده گوساله نر پای پروار و پروار، تلیسه و گاو شیری سمینتال

شرکت کشت و صنعت فردوس در نظر دارد تعدادی از گوساله نر پای پروار و پروار ، تلیسه و گاو شیری سمینتال خود را به صورت مزایده به فروش برسا...

ادامه مطلب